Deva Samsthuthi-Telugu Christian Songs Lyrics

దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా  శ్రీమంతు‌డగు యెహొవా
సంస్తుతి చేయవే మనసా = దేవ సంస్తుతి చేయుమా నా
జీవమా యెహొవా దేవుని  పావన నామము నుతించుమా
నా యంతరంగము  లో వసించునో సమస్తమా !!దేవ!!

1. జీవమా, యెహొవా నీకు  జేసిన మేళ్లన్ మరవకు
నీవు చేసిన పాతకంబులను  మన్నించి జబ్బు – లేవియున్
లేకుండ జేయును  ఆ కారణముచే !!దేవ!!

2. చావు గోతినుండి నిన్ను  లేవనెత్తి దయను గృపను
జీవ కిరీటముగ వేయును  నీ శిరసు మీద జీవ కిరీటముగ
వేయును  ఆ కారణముచే !!దేవ!!

౩. యౌవనంబు పక్షిరాజు  యౌవనంబు వలెనె క్రొత్త
యౌవనంబై వెలయునట్లుగ  మే లిచ్చి నీదు
భావమును సంతుష్టిపరచునుగా  ఆ కారణముచే !!దేవ!!